Novosti

  Predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma 

  (4. decembar 2018) 

  U Negotinu je 4. decembra 2018 održana konferencija za štampu na kojoj je predstavljen  Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma

  Kroz realizaciju projekta „Carpathians Connects“, na osnovu izrađenih dokumenata i analiza na sastancima i debatama, definisani su prioritetni koraci aktera u planinskom turizmu koji se ogledaju u identifikaciji, pripremi i realizaciji zajedničkih prekograničnih projektata iz oblasti planinskog turizma.

  Prekogranični projekti u planinskom turizmu su veoma specifični i za njih postoji veoma malo izvora finansiranja ili neke druge podrške. Fondovi Evropske unije (EU) su u ovom trenutku jedini realni izvori podrške ovakvim inicijativama i projektima. Zbog toga je i pripremljen “Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma”, koji je uglavnom usmeren ka EU fondovima i njihovim principima i uobičajenim pravilima. Priručnik je koncipiran u odnosu na pretpostavljene, potencijalne otvorene pozive za podnošenje projekata iz oblasti planinskog turizma u nekom od Programa transgranične ili prekogranične saradnje.

  U ovom Priručniku (obzirom da je akcenat na korišećenje EU fondova u prekograničnoj saradnji) prekogranična saradnja se posmatra kao saradnja zemalja članica Evropske unije, zemalja koje imaju status kandidata i zemalja koje imaju status potencijalnih kandidata za članstvo u EU. Regionalna i teritorijalna saradnja podrazumeva podršku aktivnostima između zemalja koje dele zajedničku granicu, a zarad dostizanja ciljeva i donošenju pozitivnih promena. Prekogranična saradnja koju finansijski podržava EU nastala je na temeljima principa EU da granica bude tačka spajanja a ne tačka razdvajanja.

  Zbog svega navedenog je i nastao ovaj Priručnik. On pruža mogućnost svakom zainteresovanom da uloži svoje vreme i sazna više o prekograničnim programima preko kojih se finansiraju projekti za razvoj planinskog turizma.  Priručnik će biti od koristi:

  • Predstavnicima vlasti koje se bave planinskim turizmom u karpatskom prekograničnom području,
  • Institucijama i organizacijama koje posluju u oblastima životne sredine i turizma,
  • Profesionalcima koji se bave održivim turizmom i srodnim sektorima.

  Ovaj Priručnik daje smernice za kretanje od početne ideje za neki projekat, preko konkurisanja za EU fondove i realizacije, do zatvaranja projekta i povraćaja utrošenih finansijskih sredstava. Korisnici ovog priručnika će imati najbolji učinak ako svoje vreme opredele ka što većem angažovanju prema datim savetima.

  Priručnik dmožete preuzeti ovde.


  Odražana finalna konferencija projekta “Carpathians Connects” 

  (14. novembar 2018.)

  U Kladovu je 13. i 14. novembra održana finalna koneferncija projekta “Carpathians Connects” koji se realizuje u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014 – 2020. 

  Projekat se realizuje u Borskom okrugu u Srbiji (opštine Kladovo, Majdanpek, Negotin i Bor) i okruzima Karas Severin i Mehedinci u Rumuniji od strane partnera: Regionalne Agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS i Rumunska asocijacija za inovacije i transfer tehnologija – filijala Mehedinci.

  Projekat je pružio podršku razvoju lokalnom turističkom poslovanju jačanjem planinskog turizma kao novog turističkog proizvoda koji doprinosi održivom korišćenju prirodnih resursa u Karpatskom prekograničnom području Rumunije – Srbije.

  Na finalnoj konferenciji je bilo više od 100 učesnika iz Srbije i Rumunije iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora koji deluju u oblasti turizma i životne sredine.

  Tokom konferencije, učesnicima su predstavljeni rezultati projekta i određene su smernice za buduće aktivnosti Prekogranične mreže zainteresovanih strana za razvoj planinskog turizma, koja je formirana na početku realizacije projekta.

  Članovi mreže su potvrdili da dele viziju razvoja planinskog turizma ove prekogranične oblasti definisane tokom završne konferencije i potpisali Deklaraciju o posvećenosti.

  Učesnicima je predstavljen Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata u oblasti održivog planinskog turizma i 6 projektnih ideja koje su razrađene tokom realizacije projekta. Priručnik možete pogledati ovde.


  Na javnoj debati u Boru predstavljene mogućnosti za razvoj planinskog turizma u prekograničnom području Srbija -Rumunija

  (23. maj 2018.)

  U Boru je 23. maja 2018 održana javna debata na kojoj je predstavljena radna verzija "Studije o razvoju održivog planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Rumunija – Srbija".

  Studija je urađena u okviru implementacije projekta “Karpati povezuju”, sufinansiranog kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014 – 2020.

  Cilj javne debate je da svim zainteresovanim stranama iz oblasti turizma, zaštite životne sredine, nevladinog sektora, javnog sektora i medija predstavi radnu verziju Studije i omogući im da aktivno učestvuju u njenom pripremanju. Učesnici javne debate su tokom predstavljanja radne verzije dokumenta dali komentare, primedbe i sugestije za izradu finalne verzije dokumenta. 

  Na debati je bilo 57 učesnika koji su u diskusiji uzeli aktivno učešće u razjašnjavanju brojnih pitanja koja se tiču razvoja planinskog turizma u prekograničnom području.

  Video prilog sa održane debate možete pogledati ovde

   


  Predstavljena studija ’’Stanje planinskog turizma u Srpsko – Rumunskoj prekograničnoj oblasti Karpata’’

  (14. februar 2018.)

  U Kladovu je 14. februara održana konferencija za štampu na kojoj je predstavljena je Studija ’’Stanje planinskog turizma u Srpsko – Rumunskoj prekograničnoj oblasti Karpata’’.

  Studija predstavlja analizu stanja i mogućnosti razvoja turističkih potencijala ove prekogranične oblasti.

  Izjavu sa održane konferencije možete pogledati ovde (izvor: TV Istok).

  Studiju ’’Stanje planinskog turizma u Srpsko – Rumunskoj prekograničnoj oblasti Karpata’’ možete preuzeti ovde.

   


  Održan prvi sastanak prekogranične mreže za razvoj planinskog turizma

  (7. decembar 2017.)

  U okviru projekta „Carpathians Connects“ formirana je „Prekogranična mreža zainteresovanih strana za razvoj planinskog turizma“. Članovi mreže su profesionalci sa iskustvom iz oblasti razvoja turizma, sporta (planinarenja, biciklizma), zaštite životne sredine, poljoprivrede i ekonomije. Mreža je sastavljena od 20 članova iz Srbije i Rumunije koji predstavljaju javni, privatni i nevladin sektor.

  Prvi sastanak prekogranične mreže održan je 6. i 7. decembra u Brestovačkoj Banji. Na sastanku su predstavljeni prvi rezultati istraživanja "Stanje u oblasti planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Srbija - Rumunija". Članovi mreže su analizirali predstavljenu studiju i dali svoje komentare i sugestije kako planski koristiti prirodne i kulturne potencijale za razvoj planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Srbije i Rumunije. Urađena je i SWOT analiza planinskog turizma ove prekogranične oblasti.

  Sastanku je prisitvovalo 20 članova prekogranične mreže i projektni tim „Carpathians Connects“.

  Rezultati istraživanja "Stanje u oblasti planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Srbija - Rumunija" će biti osnov za izradu „Studije o razvoju održivog planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Srbija - Rumunija", koja će se pripremiti kroz dalju realizaciju projekta.

  Izjavu sa održanog sastanka možete pogledati ovde (izvor: TV Bor).


  Press konferencija projekta „Carpathians Connects“

  (31. oktobar 2017.)

  Održana je prva press konferencija projekta „Carpathians Connects“. Press konferencija je organizovana u Negotinu 31.oktobra 2017 uz prisustvo desetak predstavnika lokalnih i regionalnih medija iz istočne Srbije.

  Partneri na projektu: Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS i Rumunska asocijacija za inovacije i transfer tehnologija – filijala Mehedinci – AROTT, predstavili su medijima ciljeve projekta, očekivane rezultate i projektne aktivnosti. Naglasili su da se projekat realizuje u Borskom okrugu u Srbiji (opštine Kladovo, Majdanpek, Negotin i Bor) i okruzima Karas Severin i Mehedinci u Rumuniji.

  Izjavu sa održane konferencije možete pogledati ovde (Izvor: TV Istok).

   

  Datum početka
  13-07-2017

  Datum završetka
  12-01-2019

  Prioriteti projekta
    Atraktivnosti za održivi turizam

   

  © 2018 RARIS - Sva prava zadržana.